خطاب و مخاطب در قرآن
96 بازدید
محل نشر: مجله بینات شماره70
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در سه بخش تدوین شده در بخش اول خطاب و مخاطب در لغت و اصطلاح, خطاب و اجزای آن, معانی مجازی ندا و اهمیت سخن؛ در بخش دوم بهره گیری درست از شیوه های محاوره, استفاده از مثل, صفات سخن, ندای با واسطه و بی واسطه, اختلاف سطح مخاطبان, نداهای الهی, رسیدن به مقام تخاطب, بیشترین خطاب قرآن, بعد ملکی و ملکوتی خطاب, عناوین خطاب شده در قرآن, تحریک مخاطب, تفاوت مضمونی سوره های مکی و مدنی, خطاب به توده مردم و خطاب به مومنان, نداهای تشریعی و تکوینی, بهره های مخاطبان از قرآن و مراتب خطاب و در بخش سوم انواع خطاب در قرآن ذکر شده است.