اصول فقه
100 بازدید
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از بحث ترتب در آیة الله وحید خراسانی در سال 1372 تا سال 1389 البته یکی دو سال اخیر بحث خمس را مطرح می فرمودند.