روش های هدایتی
99 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء سلام الله علیها
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : خانم مریم معافی
بسم الله الرحمن الرحیم محقق محترم در پنج فصل به این موضوع انسان ساز و متعالی می پردازد. فصل اول کلیات و فصل دوم مباحث نظری پیرامون مسئله هدایت در بر دارد که شامل بحث لغوی و مفهوم شناسی در رابطه با هدایت, مطالبی از قبیل ضرورت هدایت, حقیقت هدایت, ارکان هدایت, گستره هدایت و اهداف هدایت با استناد به آیات و مطالب موجود در تفاسیر شیعه و سنی مطرح شده است. در فصل سوم اصول کلی روش های هدایتی قرآن مانند تکیه بر واقعیت ها, تکیه بر فطرت, پرهیز از خرافات و تکیه بر سنن الهی و سر انجام در فصل چهارم روش های هدایتی قرآن در حوزه فردی شامل روش های مشاهده, اکتشافی, قصه و در حوزه اجتماعی شامل روش های گفتگو, برهان سخنرانی, پند, جدال, امر به معروف و نهی از منکر و قصه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.