شرایط و موانع بهره مندی معنوی از قرآن (با تاکید بر آیات وروایات)
124 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : حسنین جعفر زیدی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول کلیات و مفهوم شناسی و فصل د وم شرایط بهره مندی معنوی از قران کریم با بیان سه دسته شرایط با عنوان شرایط معرفتی و اعتقادی, شرایط اخلاقی و رفتاری و شرایط بیرونی و اجنماعی. فصل دوم موانع بهره مندی از قران کریم با سه دسته موانع معرفتی و اعتقادی, موانع رفتاری و اخلاقی و موانع بیرونی و اجتماعی و فصل چهارم: مراتب و اثار بهره مندی از قران کریم که شش مرتبه و ده اثر دنیوی و شش اثر اخروی به پابان می رسدو از 85 منبع استفاده شده است. این پایان نامه با راهنمایی دکتر عبد الله حاجی علی و داوری احمد محمدی مجد با امتیاز عالی و نمره 19 پذیرفته شد.