مفهوم شناسی واژه ی کفر در قرآن
172 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : خانم فاطمه تربالی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 149 صفحه و 15 صفحه ملحقات تدوین شده است که اهم فصول آن عبارتند از حقیقت کفر, مراتب کفر, رابطه کفر با مفاهیم هم نوا (مانند رابطه کفر با نفاق, رابطه کفر با شرک, ظلم, فسق, کبر و انحراف) رابطه کفر با مفاهیم متضاد (مانند رابطه کفر با مفهوم ایمان و اسلام, تقابل کفر با شکر, تقوا, احسان و اخبات)و گفتاری با عنوان تشبیه کفر و کفار. این تحقیق بر گرفته از یکصد منبع فارسی و 85 منبع عربی است که مشاوره ی آن بر عهده حجة الاسلام دکتر ابوالفضل سخنور و داوری آن بر عهده ی استاد مصطفایی بود و با امتیاز عالی و نمره 19 پذیرفته شد.