تصحیح کتاب خطی صوامع الملکوت فی خواص الآیات
136 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : احمد هادی توران پشتی
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب صوامع الملکوت فی خواص الایات که مولف به سلطان قلی قطب شاهاز سلسله پادشاهان شیعه در هندوستان هدیه داده و نام مولف مشخص نیست. در یک مقدمه نمونه هایی از درمان با قران را مطرح می کند و سه صومعه دارد: اول: شفا بودن قران در بیماری های ظاهری و باطنی. دوم: فضایل سوره ها. سوم: خواص ایات و کتاب با شعری منسوب به امیر المومنین پایان می یابد. این پایان نامه به راهنمایی استاد سید صادق اصف اگاه اشکوری معروف به اشکوری و داوری استاد محمد تقی طوسی با رتبه عالی و نمره 18 پذیرفته شد.