بطون قرآن
73 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : حبیبه دوست زاده
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در سه بخش و هر بخش در دو فصل تدوین شده است که اهم فصول آن عبارتند از: کلیات, مفهوم شناسی, وجود بطن و امکان راهیابی به آن(آیات, روایات و عقل), انواع بطون در روایات, مفسران بطون قرآن, تفسیرهای بطون قرآن و معیارها و ضوابط تفسیر باطنی قرآن. این پایان نامه با 52 منبع عربی و 14 منبع فارسی تدوین شده است. مشاوره این پایان نامه بر عهده استاد دکتر محمد رضا امین و داوری آن با استاد محققیان بود که به علت عدم رعایت نکات تذکر داده شده با رتبه خوب و نمره 16/5 به شرط انجام اصلاحات پذیرفته شد.