نقد و بررسی تفسیر آیات امامت و ولایت در کتاب معارف القرآن
91 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : محمد اقبال اختر
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه با مشاوره استادطاهر عباس اعوان و داوری استاد محمد جواد نوروزی و راهنمایی این جانب دفاع شد در سه بخش و شش فصل تدوین گشت. معارف القران نام تفسیری است از مفتی محمد شفیع دیوبندی متولد 1314ق . وی در سال 1349ق اداره استفتای دار العلوم دیوبند را بر عهده گرفت وی بیش از صد کتاب تدوین نموده است. بخش دوم پایان نامه به معرفی مفسر و تفسیر او پرداخته است. در بخش سوم یک فصل به ایات ولایت اختصاص داردکه هفت ایه را در بر دارد فصل دوم ایاتی که صفات امامت را بیان کرده است و در این تفسیر مطرح شده نقد و بررسی می شود که مجموع این ایات چهار صفت از امام را بر عهده دارند در اخر این پایان نامه ایاتی از امامت که بر خلفا تطبیق داده شده مورد بررسی قرار گرفته اند که شامل شش ایه می شود. در این تحقیق از 153 منبع در 292 صفحه استفاده شده است که با رتبه عالی و نمره هجده پذیرفته شد.