بررسی شیوه های اخلاقی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان
86 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سمیه عباسی محبوب
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه با مشاوره استاد محمد رضا امین و داوری استاد شیخ بهایی در 124 صفحه و شش فصل تدیون یافت که فصل اول ان مباحث مقدماتی (کلیات و مفهوم شناسی) است فصل دوم روش های تربیت اخلاقی در مکاتب تربیتی المیزان با چهار گفتار و فصل سوم نقد و بررسی مکاتب تربیت اخلاقی با دو گفتار و فصل چهارم شیوه نظری تربیت اخلاقی قران از دیدگاه علامه طباطبایی با سه گفتار و فصل پنجم شیوه عملی تربیت اخلاقی قران از دیدگاه علامه طباطبایی با دو گفتار و فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات. این پایان نامه از 39 منبع استفاده کرده است و در 1392/7/22 با رتبه عالی و نمره 18 دفاع شد.