آثار محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام در منابع فریقین
116 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه زینبیه (س) کرج
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سیده مهناز حسینی
بسمه تعالی این پایان نامه به راهنمایی استاد مسلم اسکندری حافظ و داوری استاد عظیمی فر در 153 صفحه با 178 منبع دفاع شد این پایان نامه در سه بخش است بخش اول کلیات و مفهوم شناسی و در دو فصل. بخش د وم: بررسی تطبیقی فضیلت اهل بیت از دیدگاه فریقین که فصل اول دیدگاه دانشمندان امامیه و فصل دوم دیدگاه دانشمندان عامه را بررسی می کند. بخش سوم: اثار دنیوی و اخروی محبت و مودت اهل بیت از دیدگاه فریقین است که فصل اول اثار دنیوی محبت و مودت اهل بیت نزد فریقین و فصل دوم اثار اخروی محبت و مودت اهل بیت نزد فریقین می باشد این مجموعه با امتیاز عالی و نمره 19 پذیرفته شد.