جلب رضایت الهی از منظر تفسیر المیزان
97 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : جلال الدین تورایف
بسمه تعالی این پایان نام به مشاوره استاد سید احمد فقیهی و داوری استاد محمدی مجد با 175 صفحه و 70 منبع دفاع شد. این مجموعه چهار فصل دارد. فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی در دو گفتار. فصل دوم: حقیقت رضایت و عوامل رضایت. گفتار اول: رضایت و مراتب ان. گفتار دوم: حقیقت رضایت الهی از منظر تفسیر المیزان. گفتار سوم: عوامل رضایت الهی. فصل سوم: موانع جلب رضایت الهی. گفتار اول: موانع بینشی رضایت الهی. گفتار دوم: موانع گرایشی رضایت الهی. گفتار سوم: موانع رفتاری رضایت الهی. فصل چهارم: اثار و برکات جلب رضایت الهی. گفتار اول: اثار و برکات دنیوی رضایت الهی. گفتار دوم: اثار و برکات اخروی رضایت الهی. این پایان نامه با کسب رتبه عالی و نمره 18 پذیرفته شد.