تحلیل شیوه های پرسش و پاسخ در قرآن
94 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : علام مهدی صادقی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 112 صفحه و دو بخش زیر نظر استاد راهنما دکتر محمد جواد نوروزی تدوین شده بود که بخش اول مباحث مقدماتی و دارای دو فصل با عنوان فصل اول کلیات و مفاهیم و تقاسیم و فصل دوم اهمیت و جایگاه پرسش و پاسخ بود و بخش دوم با عنوان تحلیل داده ها با سه فصل و فصل اول گستره پرسش و پاسخ از لحاظ پرسشگر فصل دوم گستره پرسش و پاسخ از لحاظ انگیزه و فصل سوم گستره پرسش و پاسخ از لحاظ محتوا به اتمام رسید این پایان نامه به شرط اصلاحات با رتبه عالی و نمره 18 قبول شد.