حسنه در قرآن
127 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : پریسا بیگی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 106 صفحه و با 98 منبع تدوین شده بود که استاد راهنمای آن دکتر رودگر و استاد مشاور دکتر مقدمی بودند. پایان نامه چهار بخش داشت بخش اول: کلیات و مفهوم شناسی فصل اول: کلیات. فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم: مصادیق و انواع حسنه . فصل اول: مصادیق حسنه و فصل دوم: انواع حسنه. بخش سوم: عوامل و موانع تحصیل و تضایف حسنه. فصل اول: عوامل تحصیل و تضایف حسنه. فصل دوم: موانع تحصیل و تضایف حسنه. بخش چهارم: آثار حسنه. فصل اول: آثار دنیوی حسنه. فصل دوم: آثار اخروی حسنه. و تکمله ای هم پیرامون احباط و تکفیر در پایان نامه آمده بود که به شرط اصلاحات با نمره 18 و رتبه عالی پذیرفته شد.