تربیت عقلانی از دیدگاه قرآن
93 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : عفت حسین رضایی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 152 صفحه با 93 منبع در سه بخش تدوین شده بود بخش اول: مباحث مقدماتی در دو فصل. فصل اول: کلیات و فصل دوم مفهوم شناسی. بخش دوم: عقل کارکردها و اهداف. فصل اول: کارکردهای عقل در شش گفتار: عقل نیروی محرکه, عقل نیروی حساب گر, عقل مولد ایمان و محرک عمل, عقل و شناخت معرفتهای بنیادی دین, عقل مدرک احکام شرعی, عقل و تفسیر کتاب و سنت. فصل دوم: اهداف تربیت عقلانی. در پنج گفتار: شناخت خداوند و تقرب به او, شناخت خود در نظام هستی, شناخت اسرار خلقت, پرورش اخلاق, تمیز حق از باطل. بخش سوم: تربیت عقلانی مبانی روش ها و موانع. فصل اول: مبانی تربیت عقلانی در دو گفتار. فصل دوم: روش های تربیت عقلانی در هفت گفتار و فصل سوم: موانع تربیت عقلانی در شش گفتار. این پایان نامه به داوری استاد محققیان با رتبه عالی و نمره هچده پذیرفته شد.