اعتقادات مشرکان عصر نزول در قرآن کریم
99 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران سمنان
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : معصومه رمضانی استارمی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 139 صفحه و با راهنمایی استاد محمد مهدی کریمی نیا و مشاوره استاد حسین اشراقی در سه بخش تدوین شده بود بخش اول کلیات. فصل اول: مفهوم شناسی فصل دوم: تایخچه بحث. بخش دوم: خدا باوری و معاد باوری مشرکان عصر نزول در قرآن کریم. فصل اول: خدا باوری مشرکان عصر نزول قرآن کریم. فصل دوم: معاد باوری مشرکان عصر نزول قرآن کریم. بخش سوم: عبادت مشرکان عصر نزول قرآن کریم فصل اول: حج مشرکان عصر نزول قرآن کریم. فصل دوم: نماز و روزه مشرکان عصر نزول قرآن کریم و نتیجه گیری پیشنهادات و منابع. در این پایان نامه از 81 کتاب 22 مقاله و 16 سایت و نرم افزار استفاده شده بود که با نمره 18 و امتیاز عالی دفاع شد.