مراتب نفس در قرآن و روایات
87 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : ربابه محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در پنج فصل و 146 صفحه و با 67 منبع تدوین شده بود. فصل اول کلیات و مفاهیم. گفتار اول: کلیات و گفتار دوم: مفاهیم نفس روح قلب فواد. فصل دوم:نفس اماره گفتار اول: ویژگی های نفس اماره گفتار دوم: زمینه های نفس اماره گفتار سوم: اثار نفس اماره. فصل سوم: نفس مسوله گفتار اول: نفس مسوله گفتار دوم: ویژگی های نفس مسوله زمینه های نفس مسوله گفتار چهارم: اثار نفس مسوله. فصل چهارم: نفس لوامه گفتار اول: ویژگی های نقس لوامه گفتار دوم: زمینه های نفس لوامه گفتار سوم: اثار نفس لوامه. فصل پنجم: نفس مطمینه. گفتار اول: ویژگی های نفس مطمینه.گفتار دوم: زمنیه سازیهای نفس مطمینه. گفتار سوم: اثار نفس مطمینه. این پایان نامه به داوری استاد حسن صادقی و با نمره 17/5 و با امتیاز خوب به شرط اصلاحات قبول شد.