تعامل پیامبر با یهوداز منظر قرآن
94 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم فرزانه مافی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 123 صفحه با 50 منبع در پنج فصل تدوین شد. فصل اول: مباحث مقداماتی در دو گفتار. گفتار اول: کلیات و گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل دوم: یهود در قرآن گفتار اول: ویژگی های یهود. گفتار دوم: اقوام یهود زمان پیامبر. گفتار سوم: وضعیت اقتصادی یهود زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گفتار چهارم: وضعیت دینی فرهنگی و سیاسی یهود در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فصل سوم: تعامل سیاسی پیامبر با یهود. گفتار اول: پیمان های پیامبر ضرورت و اهداف. گفتار دوم: پیمان با یهود بنی قینقاع بنی نضیر و بنی قریظه. گفتار سوم: پیمان عمومی. فصل چهارم: تعامل اجتماعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهود. گفتار اول: رفت و آمد با یهود. گفتار دوم: ازدواج با یهود. گفتار سوم: طهارت یا عدم طهارت یهود. گفتار چهارم: داد و ستد با یهود. فصل پنجم: برخورد نظامی پیامبر با یهود: گفتار اول: جنگ با بنی قینقاع. گفتار دوم: جنگ با بنی نضیر. گفتار سوم: جنگ با بنی قریظه. گفتار چهارم جنگ خیبر. این پایان نامه با داوری استاد محمود ابوترابی با امتیاز عالی و نمره 18/75 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.