بررسی تطبیقی خشم و آثار سوء آن در زندگی انسان از منظر قرآن روایات و علوم روز
97 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران شهر ری
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سیما امیری
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در چهار بخش و در 172 صفحه با 190 منبع تدوین شده بود که بخش اول کلیات و مفهوم شناسی بخش دوم: ماهیت و اسباب خشم. فصل اول: ماهیت غضب. فصل دوم: اسباب فیزیولوژیکی خشم. فصل سوم: اسباب روانشناسی خشم. فصل چهارم: اسباب اخلاقی خشم. فصل پنجم: مطالعه تطبیقی مقارنه ای بی اسباب فیزیولوژیکی روان شناختی و اخلاقی خشم. بخش سوم: آثار و پیامهدهای سوء خشم. فصل اول: آثار سوء جسمانی خشم. فصل دوم: آثار سوء روانی خشم. فصل سوم: آثار سوء ایمانی و اخروی خشم. فصل چهارم: مطالغه تطبیقی مقارنه ای بین آثار جسمانی روانی و اخروی خشم. بخش چهارم: راه های علاج و پیش گیری خشم. فصل اول: راه های علمی پیش گیری و علاج خشم. فصل دوم: راه هاهی عملی برای پیش گیری و علاج خشم. این پایان نامه با توجه به این که در دو بخش از بحث خارج شده بود و اشکالات فراوانی که داشت با نمره 16 به شرط اصلاحات با امتیاز خوب پذیرفته شد.