بررسی ادله منکران نبوت در قرآن کریم
115 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه صادقی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 120 صفحه و چهار فصل تدوین شده بود فصل اول: مباحث مقدماتی از دو گفتار تشکیل یافته گفتار اول: کلیات و گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل دوم: ادله منکران نبوت عام. گفتار اول: منکران نبوت عام. گفتار دوم: انکار مختصات انبیاء. فصل سوم: ادله منکران نبوت خاصه. گفتار اول: منکران نبوت خاصه. گفتار دوم: انکار حالات انبیاء. فصل چهارم: انکار نبوت. گفتار اول: انگیزه های مخالفت با نبوت. گفتار دوم: اقوام انبیاء. در این پایان نامه از 55 منبع استفاده شده بود که با امتیاز خوب و نمره 17/5 قبول شد.