علل تضعیف عقاید دینی و آسیب های ناشی از آن در آیات و روایات
97 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران شهرری
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : حوریه روشنی دوست
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در سه بخش و 167 صفحه با 112 منبع به راهنمایی استاد تویسرکانی و مشاوره استاد محمد تقی سبحانی نیا دفاع شد و با امتیاز عالی و نمره 19 به شرط اصلاحات پذیرفته شد. بخش دوم این پایان نامه به اهم علل و مصادیق تضعیف عقاید دینی از منظر آیات و روایات پرداخته بود که دو فصل داشت یکی در بعد فردی که تکبر حسد و حرص را ذکر کرده بود و دیگری در بعد اجتماعی که زمامداران فاسد رهبران دینی دنیا گرا و صاحبان ثروت های نا مشروع را آورده بود در بخش سوم آسیب های ناسی از تضعیف عقاید دینی بر فرد و جامعه از منظر قرآن و روایات که آن هم در دو فصل یکی نسبت به فرد و دیگری نسبت به جامعه بررسی شده بودکه در آسب های فردی ترس لجاجت بی تدبیری و تضعیف ایمان و در فصل آسیب های اجتماعی گشترش ظلم و فساد, تجمل گرایی, فقر و نفاق را ذکر کرده بود.