سنت استدراج در قرآن
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: چامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : حمیده سادات موسوی مقدم
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در چهار فصل با عناوین فصل اول: کلیات مشتمل بر گفتار اول: مباحث مقدماتی و گفتار دوم: مفهوم شناسی فصل دوم: عوامل و دلایل استدراج گفتار اول: عوامل و منشا استدراج گفتار دوم: دلایل استدراج. فصل سوم: قلمرو و راهکارهای ایمنی از استدراج گفتار اول: قلمرو و فلسفه استدراج گفتار دوم: راهکارهای ایمنی از استدراج. فصل چهارم: مشمولان استدراج. گفتار اول: گروه های مورد استدراج. گفتار دوم: افراد مورد استدراج با 54 منبع و داوری استاد صادقی با نمره 17/5 و رتبه خوب قبول شد.