رجعت از دیدگاه فریقین
96 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زینب مظفری غربا
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در چهار بخش تدوین شد. بخش اول: مباحث مقدماتی فصل اول: کلیات. فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم: دیدگاه ها پیرامون رجعت. فصل اول: رجعت از نظر شیعه. گفتار اول: رجعت از نظر شیعه گفتار اول: ادله عقلی رجعت. گفتار دوم: ادله نقلی رجعت. فصل دوم: رجعت از نظر اهل سنیت. گفتار اول: ادله عقلی بر نفی رجعت. گفتار دوم: ادله نقلی اهل سنت بر نفی رجعت. بخش سوم: کیفیت و اهداف رجعت. فصل اول: کیفیت رجعت. گفتار اول: احیای اجسام. گفتار دوم: تجلی اجسام مثالی. گفتار سوم: تفاوت با کیفیت قیامت. فصل دوم: اهداف رجعت. گفتار اول: حکومت عدل الهی. گفتار دوم: انتقام از ظالمان. گفتار سوم: حکومت صالحان. بخش چهارم: رجعت کنندگان و شبهات رجعت. فصل اول: رجعت کنندگان. گفتار اول: کفار محض. گفتار دوم: مومنان خالص. فصل دوم: شبهات رجعت و پاسخ آن ها. این پایان نامه در 143 صفحه و با 71 منبع با نمره 18/5 و رتبه عالی پذیرفته شد.