راهکارهای تغییر فرهنگ در قرآن
88 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : درنا رحمانی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه با راهنمایی استاد محققیان و مشاوره استاد طیبی نسب در 136 صفحه و با 73 منبع تدوین شده بود فصل اول: مباحث مقدماتی گفتار اول کلیات و گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل د وم: دگرگونی فرهنگ ها گفتار اول: امکان تغییر فرهنگ ها. گفتار دوم: راهکارهای تبلیغ فرهنگ دینی. گفتار سوم: راهکارهای تبلیغی در مواجهه با فرهنگ های مقابل. فصل سوم: راهکارهای اجرایی تغییر فرهنگ در قرآن. گفتار اول: عوامل موثر در دگرگونی فرهنگ (تبادل فرهنگی, تهاجم فرهنگی و جنگ نرم). گفتار دوم: راهکارهای اجرایی جهت تغییر فرهنگ از منظر قرآن (سنت تدریج, الگودهی, شیوه سیاسی, آشتایی با روحیات مخاطبان, تفرقه افکنی و تاثیر نخبگان. که با امتیاز عالی و نمره 18 پذیرفته شد.