مبانی و روش های تفسیری برگرفته از روایات عسکریین علیهما السلام
68 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : شجاعت علی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 157 صفحه و با 140 منبع به راهنمایی استاد محمد جواد نوروزی تدوین شده بود که فصل اول کلیات و مفهوم شناسی و فصل دوم آن بررسی اجمالی شرایط حاکم بر زمان عسکریین علیهما السلام. گفتار اول: اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر عسکریین علیهما اسلام گفتار دوم: اوضاع دینی و فرهنگی عصر عسکریین علیهما السلام گفتار سوم: جریان های فکری موجود در زمان عسکریین علیهما السلام.فصل سوم: روش مواجهه عسکریین با جریان های و مکاتب تفسیری. گفتار اول: روش عمومی گفتار دوم: روش اختصاصی فصل چهارم: مبانی تفسیری برگرفته از روایات عسکریین علیهما السلام الف: مبانی صدوری برگرفته از روایات ب: مبانی دلالی برگرفته از روایات. فصل پنجم: روش های تفسیری برگرفته از روایات عسکریین علیهما السلام. گفتار اول: روش تفسیر قرآن به قرآن. گفتار دوم: روش تفسیر قرآن به روایت. گفتار سوم: روش تفسیر عقلی. این اثر با نمره 18 و امتیاز عالی به شرط اصلاحات پذیرفته شد.