شیوه های برخورد با اهل کتاب در قرآن کریم
89 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه بانو مجتهده امین اصفهانی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : احترام السادات موسوی نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 112 صفحه با 105 منبع در چهار بخش تدوین شده بود بخش اول: کلیات و مفاهیم. بخش دوم: مواضع قران کریم در برخورد اعتقادی با اهل کتاب. بخش سوم: مواضع قران کریم در برخورد فقهی با اهل کتاب. بخش چهارم: مواضع قران کریم در برخورد اخلاقی با اهل کتاب. این پایان نامه با امتیاز عالی و نمره 18/83 به شرط اصلاحات پذایرفته شد.