علم غیب پیامبر (ص) و ائمه (ع) از دیدگاه مفسران
97 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زهرا دوست محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 116 صفحه و 52 منبع تدوین شده بود فصل اول مباحث مقدماتی که دو گفتار داشت گفتار اول: کلیات و گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل دوم:علم غیب ازنگاه فلاسفه و محدوده علم غیب. فصل سوم: اثبات و ضرورت علم غیب معصومان. فصل چهارم: راه های آگاهی معصومان از غیب. این مجموعه به داوری استادمیرهاشمی و با امتیاز خوب و نمره 16 به شرط اصلاحات داوری و پذیرفته شد.