روش شناسی تفسیر تسنیم
104 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زهرا عشقی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 112 صفحه با 12 منبع تدوین شد که پنج فصل داشت فصل اول: مباحث مقدماتی است. گفتار اول: کلیات و گفتار دوم آن مفهوم شناسی است. فصل دوم: منابع تفسیر تسنیم است که قرآن تاریخ عقل اجماع و لغت و نیز علوم مختلف است. فصل سوم: روش تفسیر مفسیر در تفسیر تسنیم است که تفسیر قرآن به قرآن؛ رویگرد اجتماعی در تفسیر تسنیم؛ بعد تربیتی؛ نقد نظرات مفسران شیعه و سنی در تفسیر تسنیم در این فصل بحث شده است. فصل چهارم: جایگاه روایات در تفسیر تسنیم که دیدگاه استاد جوادی آملی در باره جایگاه روایات تفسیری؛ جایگاه نظرات صحابه و تابعین در تفسیر تسنیم؛ تفسیر به رای از دیدگاه مفسر؛ کاربرد روایات در تفسیر تسنیم؛ نقد روایات در تفسیر تسنیم؛ دیدگاه مفسر در باره روایات فضیلت قرائت سور؛ تبیین روایات در تفسیر تسنیم از مباحث این فصل است. فصل پنجم: علوم قرآن در تفسیر تسنیم که نزول قرآن؛ مخکم و متشابه؛ تاویل؛ نسخ؛ اعجاز و تحریف از جمله مباحث این بخش بود این پایان نامه به داوری استاد شفیغی اصفهانی یکی از محققان موسسه اسراء داوری شد و با نمره 19 و امتیاز عالی به شرط اصلاحات پذیرفته شد.