بررسی تطبیقی معاد در سوره یس در دو تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن
87 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه فاطمه الزهراء (س) اصفهان
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : اکرم جمشیدیان
بسم الله الرحمن الرحیم این تحقیق در 163 صفحه و با 23 منبع تدوین شده بود. بخش اول: مباحث مقدماتی و در سه فصل. فصل اول: کلیات. فصل دوم: مفهوم شناسی. فصل سوم: سیر آیات و باز شناسی معاد در سوره مبارکه یس. بخش دوم: وجوه اشتراک و تفاوت آراء دو مفسر. فصل اول: وجوه اشتراک آراء علامه طباطبایی و سید قطب و فصل دوم: وجوه تفاوت آراء علامه و سید قطب. این پایان نامه با نمره نوزده و امتیاز عالی به شرط اصلاحات پذیرفته شد.