شیوه های استکبار ستیزی در قرآن
159 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه علی زینبیه س کرج
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زهره انجام نجم الدینی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه به راهنمایی استاد محمد رضا مصطفی پور و داوری استاد غلامرضا بهروزی لک با 143 صفحه و 83 منبع دفاع شد. چهار بخش داشت بخش اول: کلیات و مفهوم شناسی. فصل اول: کلیات و فصل دوم مفهوم شناسی. بخش دوم: شناخت استکبار. فصل اول: انواع استکبار. فصل دوم: عملکرد و حربه های مستکبران در برابر مخلوق. بخش سوم: شیوه های مبارزه با استکبار در برابر خالق. فصل اول: مبارزه علمی. فصل دوم: مبارزه عملی. بخش چهارم: شیوه های مبارزه با استکبار در برابر مخلوق. فصل اول: مبارزه سیاسی با استکبار. فصل دوم: مبارزه نظامی با استکبار. فصل سوم: مبارزه اقتصادی با استکبار و فصل چهارم: مبارزه فرهنگی با استکبار. این پایان نامه با درجه عالی و نمره 19 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.