تحیر وراه های برون رفت از آن از منظر قرآن کریم
98 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : راجه عاشق حسین
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 165 صفحه با 115 منبع به راهنمایی استادمحمد رضا سازماند در پنج فصل تدوین شده بود. فصل اول: کلیات و مفاهیم. گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفاهیم. فصل دوم: اقسام تحیر و فلمرو آن از دیدگاه قرآن کریم. گفتار اول: اقسام تحیر از دیدگاه قرآن کریم. گفتار دوم: حقیقت و فلمرو تحیر. فصل سوم: عوامل تحیر از منظر قرآن کریم. فصل چهارم: آثار تحیر از منظر قرآن کریم (25 اثر ذکر شده مثل محرومیت از هدایت؛ اضلال خداوند؛ نجاست باطنی؛ ریاکاری و...) فصل پنجم: راه های برون رفت از تحیر از منظر قرآن کریم (16 راه ذکر شده است مثل ایمان و یقین؛ تفکر و تدبر؛ شرح صدر؛ علم آموزی؛ بصیرت و...). این پایان نامه با امتیاز خوب و نمره 17 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.