سنت های الهی از دیدگاه علامه طباطبایی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : خانم اعظم فلاح لاله زاری
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 114 صفحه با استفاده از 66 منبع کتابخانه ای و سایت و نرم افزار در سه فصل تدوین شده بود. فصل اول: مباحث مقدماتی شامل دو گفتار گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل دوم: سنت های الهی در المیزان گفتار اول: سنت های در قالب رحمت الهی. گفتار دوم: سنت های در قالب نقمت الهی. فصل سوم: ویژگی و چگونگی سنن الهی در المیزان گفتار اول: همیشگی و عام بودن سنت های الهی. گفتار دوم: انبیاء و اقوام مشمول سنت های الهی نتیجه گیری و پیشنهادات. این پایان نامه به داوری استاد حسن صادقی با امتیاز خوب و نمره 17/5 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.