مفهوم شناسی نور و ظلمت از دیدگاه قرآن
143 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زهرا اسعدی سامانی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 117 صفحه و با استفاده از 76 منبع تحت اشراف و راهنمایی استاد حسن صادقی تدوین شده بود که فصل اول: کلیات فصل دوم: مفهوم نور گفتار اول: اقوال لغویین گفتار دوم: بررسی تاریخی مفهوم نور. گفتار سوم: مفاهیم مترادف نور (نور مادی نور معنوی: خدا کتاب های آسمانی تورات انجیل قرآن پیامبر اکرم اسلام علم ایمان. نور اخروی با دو ریز موضوع نور الهی و نور مومنان. گفتار چهارم: وجوه معانی نور. فصل سوم: مفهوم ظلمت گفتار اول: اقوال لغویین گفتار دوم: مفاهیم مترادف ظلمت گفتار سوم: وجوه معانی ظلمت ( تاریکی مادی تاریکی معنوی: سختی ها جهل کفر. تاریکی اخروی.) این پایان نامه به شرط اصلاحات با رتبه عالی و نمره 18 پذیرفته شد.