مفهوم شناسی واژه رب در آیات قرآن
151 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : حمیرا ابوالفضلی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 137 صفحه و با 51 منبع فارسی و 42 منبع عربی و یک مقاله در قالب پنج فصل تدوین شد. فصل اول: مباحث مقدماتی گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفهوم شناسی گفتار سوم: واژه رب در ادوار تاریخی فصل دوم: وجوه رب و ارتباط آن با ربوبیت گفتار اول: ارتباط رب با ربوبیت گفتار دوم: وجوه واژه رب در قرآن. فصل سوم: اوصاف و لوازم ربوبیت از دیدگاه قرآن. گفتار اول: اوصاف دال بر ربوبیت پروردگار گفتار دوم: اوصاف بشر دال بر ربوبیت پروردگار گفتار سوم: لوازم و مقتضیات ربوبیت. گفتار چهارم: آثار پذیرش ربوبیت الهی. فصل چهارم: ربوبیت اعلای پروردگار از نگاه قرآن و گستره آن. گفتار اول: شرح ربوبیت اعلای پروردگار در آیات گفتار دوم: ربوبیت خدا. فصل پنجم: رابطه رب با سایر اسماء الهی گفتار اول: حقیقت اسمای الهی. گفتار دوم: ارتباط رب با اسماء حسنا. خاتمه و نتیجه گیری و منابع. این پایان نامه با امتیاز عالی و نمره 18/5 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.