یاس و راهکارهای علمی و عملی آن در قرآن
120 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : مهناز امیر ماهانی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در چهار فصل تدوین شد. فصل اول مباحث مقدماتی شامل گفتاراول: کلیات و گفتار دوم مفهوم شناسی. گفتار سوم: فضیلت امیدواری فصل دوم: نشانه ها و پیامد های یاس و ناامیدی در قرآن و روایات. گفتار اول: نشانه های یاس و نا امیدی در قرآن و روایات. گفتار دوم: پیامدهای یاس و ناامیدی در قرآن و روایات. فصل سوم راهکارهای اعتقادی (علمی) یاس در آیات و روایات. گفتار اول: اعتقاد به توحید و تاثیر آن در درمان یاس در بعد فردی. گفتار دوم: اعتقاد به نبوت و تاثیر آن در در مان یاس و ناامیدی. گفتار سوم: اعتقاد به معاد و تاثیر آن در درمان یاس و ناامیدی. فصل چهارم راهکارهای عملی درمان یاس در بعد فردی و اجتماعی. گفتار اول: راهکارهای عملی درمان یاس در بعد فردی. گفتار دوم عوامل ایجاد یاس اجتماعی. گفتار سوم: راهکارهای عملی درمان یاس اجتماعی .این پایان نامه به 67 منبع مستند شده بود و با داوری استاد حسینی کوهساری با نمره 19 و امتیاز عالی به شرط برخی اصلاحات پذیرفته شد.