قناعت و آثار فردی و اجتماعی آن از دیدگاه آیات و روایات
178 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : خانم رقیه دهخدا حسن آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه به راهنمایی استاد محققیان در پنج فصل تدوین شده بود فصل اول: مباحث مقدماتی گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل دوم: استعمال واژه قناعت در قرآن و روایات و قلمرو آن. گفتار اول: واژه قناعت در قرآن و روایات گفتار دوم: قلمرو قناعت گفتار سوم: عوامل قناعت آفرین. فصل سوم: حقیقت قناعت و نسبت آن با واژه های مرتبطک گفتار سوم: برداشت های غلط از قناعت. فصل چهارم: آثار فردی قناعت گفتار اول: آثار دنیوی گفتار دوم: آثار اخروی قناعت. فصل پنجم: آثار اجتماعی قناعت گفتار اول: برچیده شدن فقر از جامعه گفتار دوم: تاثیر قناعت بر ازدواج جوانان گفتار سوم: خود کفایی. گفتار چهارم: افزایش جمعیت. گفتار پنجم: سلامت روان جامعه. این پایان نامه در 113 صفحه با 54 منبع تدوین شده بود که با نمره 17/5 به شرط اصلاحات و با امتیاز خوب تصویب شد.