نزول قرآن از منظر مفسران فریقین
377 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: قم - جامعه الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم ندا آخوندی
بسمه تعالی این پایان نامه در 108 صفحه با 99 منبع در سه فصل تدوین شد. فصل اول مباحث مقدماتی. گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفهوم شناسی. گفتار سوم: واژگان هم نوا. فصل دوم: حقیقت نزول و عناصر اصلی نزول قرآن از منظر مفسران فریقین. گفتار اول: حقیقت نزول. گفتار دوم: عناصر اصلی نزول. گفتار سوم: کیفیت نزول. فصل سوم: دیدگاه مفسران فریقین پیرامون انواع نزول. گفتار اول: دیدگاه امامیه پیرامون انواع نزول. گفتار دوم: دیدگاه مفسران عامه پیرامون انواع نزول. این پایان نامه به داوری استاد شیخ بهایی در 1394/2/22 داوری شد و با نمره هجده و امتیاز عالی به شرط انجام اصلاحات پذیرفته شد.