عوامل و موانع امداد های الهی از دیدگاه آیات و روایات
175 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم مریم خلیقی
بسمه تعالی این پایان نامه در 152 صفحه با 70 منبع در سه بخش تدوین شد. بخش اول: کلیات و مفهوم شناسی. فصل اول کیایت. فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم عوامل زمینه ساز برای امداد الهی. فصل اول: عوامل عقیدتی. (ایمان توکل اعتصام به دین خدا) فصل دوم عوامل اخلاقی (تقوی احسان استقامت استغاثه و دعا استغفار) فصل سوم: عوامل عملی (امداد دین خدا اقامه نماز جهاد هجرت). بخش سوم: موانع امداد الهی. فصل اول موانع عقیدتی (شرک کفر نقاق) فصل دوم: موانع اخلاقی ( هواپرستی لعن خدا استکبار غرور) فصل دوم: موانع عملی: (آواره سازی انسان ها ظلم و ستم قتل اضلال. این پایان نامه با راهنمایی استاد مسلم اسکندری حافظ و داوری استاد زینتی در 1394/2/24 دفاع شد و با امتیاز خوب و نمره 17 به شرط انجام اصلاحات پذیرفته شد.