راهکار های مقابله با جنگ روانی از منظر قرآن کریم
103 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی حجتیه؛ جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : سید حمید الله کاظمی
بسمه تعالی این پایان نامه در 177 صفحه و 148 منبع سه پایگاه اینترنتی و چهار منبع انگلیسی در چهار فصل تدوین شد. فصل اول: کلیات و م فهوم شناسی. گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفهوم شناسی. فصل دوم: شیوه های جنگ روانی جبهه باطل علیه جبهه حق. گفتار اول: تاثیرگذاری بر افکار (تبلیغات شایعه پراکنی سلب اعتماد جامعه از حکمرانان راستین رسانه) گفتار دوم: تاثیر بر رفتار گفتار سوم: شیوه های سیاسی. گفتار چهارم: شیوه ها و روش های اجتماعی. فصل سوم: راهکارهای اعتقادی و اخلاقی مقابله با جنگ روانی. گفتار اول: راهکارهای فکری و اعتقادی. گفتار دوم: راهکارهای اخلاقی و عملی در مقابله با جنگ روانی. فصل چهارم: راهکارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی در مقابله با جنگ روانی. گفتار اول: راهکارهای سیاسی و نظامی در مقابله با جنگ روانی. گفتار دوم: راهکارهای اقتصادی در مقابله با جنگ روانی.. این پایان نامه در 1394/2/30 با مشاوره استاد دکتر محمد مهدی بابا پور و داوری استاد محمد جواد نوروزی فرانی با امتیاز عالی و نمره 18/5 به شرط اصلاحات دفاع شد.