تناسب آیات سوره بقره
111 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: قم - جامعه الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم زینب صیدانلو
بسمه تعالی این پایان نامه در 115 صفحه و با استفاده از 70 منبع تدوین شد. فصل اول: مباحث مقدماتی. گفتار اول: کلیات گفتار دوم: مفهوم شناسی گفتار سوم: دیدگاه ها در زمینه ارتباط آیات. فصل دوم: وحدت موضوعی سوره بقره. گفتار اول: مشخصات سوره. گفتار دوم: وحدت موضوعی سوره. فصل سوم: بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه وحدت موضوعی سوره ها. گفتار اول: دیدگاه امام خمینی . گفتار دوم: دیدگاه آیت الله جوادی آملی. گفتار سوم: دیدگاه آیت الله مصباح یزدی. گفتار چهارم: دیدگاه آیت الله عبد الکریم بی آزار شیرازی. این پایان نامه به داوری استاد دکتر محمد رضا امین داوری شد و با نمره 17 و امتیاز خوب به شرط اصلاحات پذیرفته شد.