اعجاز علمی قرآن در آفرینش انسان
111 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: قم - جامعه الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم شیدا تجلی
بسمه تعالی این پایان نامه در 130 صفحه با استفاده از 87 منبع تدوین شد که فصل اول: مباحث مقدماتی گفتار اول: کلیات گفتار دوم مفهوم شناسی. گفتار سوم اعجاز علمی قرآن. فصل دوم: مراحل ابتدایی خلقت انسان در قرآن. گفتار اول: خلقت انسان در قرآن. گفتار دوم: مرحل اول آفرینش انسان از خال با تعبیرات مختلف. گفتار سوم: مرحله دوم آفرینش انسان از آب. گفتار چهارم: مرحلی سوم آفرینش آفرینش انسان از منی. فصل سوم: مراحل جنینی خلقت انسان در قران. گفتار اول: مرحل چهارم آفرینش انسان از نطفه گفتار دوم: مرحل پنجم آفرینش انسان از علقه. گفتار سوم: مرحله ششم آفرینش انسان از مضغه. گفتار چهارم: مرحله هفتم و هشتم: شکل گیری استخوان ها و پوشاندن گوشت. فصل چهارم: آخرین مراحل آفرینش انسان در قرآن. گفتار اول: مرحل نهم: تصویر و تسویه. گفتار دوم: مرحل دهم دمیدن روح در جنین. این پایان نامه در 1394/3/19 به داوری استاد معلم کلاهی با نمره 19 و امتیاز عالی بیه شرط اصلاحات پذیرفته شد.