معیار های عدالت اقتصادی از منظر قرآن
75 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی زینبیه س کرج
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم لیلا قاسمی ابیازنی
بسمه تعالی این پایان نامه با راهنمایی استاد محمد طاهر اخلاقی و داوری استاد هادوی نیا در 122 صفحه و 106 منبع در شش فصل تدوین شد که عبارتند از: فصل اول: کلیات. فصل دوم: مفهوم شناسی فصل سوم: معیارهای عدالت اقتصادی در تولید از منظر قرآن (قوام در تولید، تعاون و مشارکت در کار و تولید، استفاده بهینه از منابع طببیعی و عوامل تولید، شایست سالاری در گزینش نیروی کار و عوامل تولید، ایجاد فرصت هیا یکسان در تولید، دستمزدهای عادلانه عوامل تولید، نبود انحصارگری، نبود مشاغل واسطه ای غیر ضرور). فصل چهارم: معیارهای عدالت اقتصادی در توضیع از منظر قرآن (رفاه عمومی، ارزش گزاری عادلانه برکالاها. در گردش بودن ثروت و نبود فاصله طبقاتی. فصل پنجم: معیارهای عدالت اقتصادی در مصرف از منظر قرآن (میانه روی در مصرف، نظارت بربازار) فصل ششم: معیارهای عمومی عدالت اقتصادی از منظر قرآن (آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، خود کفایی و استقلال اقتصادی، امنیت اقتصادی و همسویی مناقع فرد و جامعه.. این پایان نامه در 1394/4/4 با امتیاز عالی و نمره 18/5 دفاع شد.